Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Экскурсия по России - gra językowo-cywilizacyjna (Ekskursija po Rossii)

Экскурсия по России - gra językowo-cywilizacyjna (Ekskursija po Rossii)

36.99 PLN


Zobacz opcje wysyłki


Экскурсия по России jest grą językową w formie kostek edukacyjnych ukierunkowaną na poznawanie cywilizacji i kultury rosyjskiej przez pryzmat charakterystycznych dla Rosji symboli, miejsc, zabytków, postaci, przedmiotów, kulinariów, wytworów kultury i osobliwości przyrodniczych. Gra przeznaczona jest dla każdego, kto w miłej i bezstresowej atmosferze pragnie pogłębić swoją znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2-B1 oraz dowiedzieć się interesujących rzeczy na temat kraju, z którego wywodzi się ten piękny język.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący / średnio-zaawansowany (A2-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 10 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– poznawanie cywilizacji i kultury rosyjskiej;
– nauka słownictwa i wyrażeń opisujących popularne symbole Rosji;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Экскурсия по России uatrakcyjnia naukę języka rosyjskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 16 kartonowych kostek, w tym 8 kostek z ilustracjami oraz 8 kostek z opisami ilustracji. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcję w języku polskim oraz instrukcję w języku rosyjskim;
– arkusz z hasłami i opisami (po trzy podpowiedzi do każdego hasła)

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z ilustracjami należy rozłożyć na stole w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich graczy. Z kolei kostki z opisami pozostają w rękach osoby prowadzącej, która odczytuje z nich na głos poszczególne opisy w kolejności zgodnej z numeracją pól od 1 do 48 lub też wedle własnego uznania. Każdy opis składa się z dwóch podpowiedzi. Osoba prowadząca może odczytać graczom obie podpowiedzi naraz lub początkowo tylko pierwszą z nich. Zadaniem uczestników zabawy jest wytypowanie na podstawie usłyszanego opisu odpowiadającej mu ilustracji. W tym celu mogą brać do rąk kostki i oglądać je obracając nimi we wszystkich kierunkach. Osoba, która pierwsza odgadnie, które zdjęcie jest przedmiotem opisu i odczyta na głos jego podpis, otrzymuje punkt. Z kolei jeżeli żaden z graczy w przeciągu 10-20 sekund (lub innego przedziału czasu ustalonego przez osobę prowadzącą) nie wskaże prawidłowej ilustracji, osoba prowadząca może uzupełnić podpowiedź odczytując drugą wskazówkę z kostki (jeżeli nie była ona wcześniej odczytana), a w dalszej kolejności sięgając do rozwinięcia opisu (trzecia podpowiedź do hasła na arkuszu z opisami haseł), dając graczom za każdym razem chwilę czasu na odszukanie właściwej ilustracji. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zbierze najwięcej punktów.
W tej formie rozgrywki można też zastosować bardziej zaawansowaną punktację, w myśl której wytypowanie właściwej odpowiedzi na podstawie usłyszanej tylko jednej wskazówki, to 3 punkty, na podstawie obu wskazówek, to 2 punkty, a obu wskazówek wzbogaconych o rozwinięcie z arkusza z opisami, to 1 punkt.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Экскурсия по России doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730825
Wymiary opakowania: 19 x 19 x 5 cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Экскурсия по России является языковой игрой направленной на познание цивилизации и российской культуры через призму характерных для России символов, мест, исторических памятников и культурных объектов, персонажей, предметов, национальной кухни и кулинарных привычек, творений культуры и особенностей природы. Игра предназначена для тех, кто в спокойной и уютной атмосфере желает углубить свои знания русского языка на уровне A2-B1 и узнать интересные факты об этой стране, где говорят на таком красивом языке.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень (А2-B1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 10 roku życia, młodzież, dorośli.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение российской цивилизации и ее культуры;
– обучение лексике и нахождения значения выражений, описывающих популярные символы России;
– формирование у участников навыков ведения беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Экскурсия по России делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– 8 кубиков с иллюстрациями;
– 8 кубиков с описанием иллюстраций;
– инструкцию

Базовый вариант:
Кубики с иллюстрациями необходимо разложить на столе таким образом, чтобы они были видны для всех игроков. В свою очередь, кубики с описаниями остаются в руках ведущего, который читает их вслух по порядку от 1 до 48 или по собственному усмотрению. Каждое описание состоит из двух подсказок. Ведущий может прочитать игрокам обе подсказки сразу или сначала только первую из них. Задача участников игры - это выбор из услышанного описания соответствующей иллюстрации. С этой целью участники могут брать в руки кубики и смотреть их, вращая ими во все стороны. Игрок, который первый угадает фотографию, которая является предметом описания, читает его вслух и получает очко. В свою очередь, если ни один из игроков в течение 10-20 секунд (или другого интервала времени, установленного ведущим) не покажет правильной иллюстрации, ведущий может дополнить подсказку, прочитав вторую подсказку с кубиков (если она не была ранее прочитана), и, в свою очередь, обращается к более полному описанию, которое содержится в инструкции, давая игрокам каждый раз время на поиск соответствующей иллюстрации. Победителем становится тот игрок, который соберет наибольшее количество очков.
В этой форме игры можно применить более сложные методы оценки, в соответствии с которыми выбор правильного ответа с помощью только одной подсказки, тогда игрок получает 3 очка, при помощи двух подсказок выигрывает по 2 очка, а с помощью более полных описаний содержащихся в инструкции, только 1 очко.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Экскурсия по России улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, является сильным средством активизации познавательной активности и создаёт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730825
Linguadice


  • ISBN:9788364730825
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.362 Ilosc zapytan : 107 - czas : 0.060475892425537