Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Давайте найдëм слова! - gra językowa (Davajte najdem slova!)

Давайте найдëм слова! - gra językowa (Davajte najdem slova!)

28.99 PLN


Zobacz opcje wysyłki


Давайте найдëм слова! to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek rosyjskich z sześciu kategorii tematycznych.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka podstawowych rzeczowników rosyjskich;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Давайте найдëм слова! uatrakcyjnia naukę języka rosyjskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– kartonową kostkę do gry z sześcioma kategoriami tematycznymi słownictwa,
– instrukcje w języku rosyjskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z wyrazami należy rozłożyć na stole tak, aby widzieli je wszyscy zawodnicy. Osoba prowadząca wykonuje rzut kostką z nazwami kategorii tematycznych, a zadaniem graczy jest odszukanie wśród wyrazów widniejących na polach skierowanych do góry słówka pasującego do wylosowanej kategorii tematycznej. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie odpowiedni wyraz i wymówi go na głos, zdobywa punkt. Następnie osoba prowadząca zmienia rozmieszczenie i orientację kostek z wyrazami i ponownie wykonuje rzut kostką z kategoriami tematycznymi, a gracz który najszybciej wskaże i wymówi na głos pasujący wyraz, zdobywa punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, która po wykonaniu przez osobę prowadzącą serii 20-30 rzutów zbierze największą ilość punktów.

WARIANT PODSTAWOWY PISEMNY:
W tym wariancie rozgrywki zawodnicy mogą brać udział samodzielnie lub łączyć się w drużyny. Po każdym wykonaniu rzutu przez osobę prowadzącą gracze mają - zależnie od przyjętego poziomu trudności - od 5 do 10 sekund na zanotowanie na kartce wszystkich słówek pasujących do wylosowanej kategorii tematycznej widniejących na polach skierowanych do góry. Wygrywa osoba/drużyna, która za każdym razem odnajdzie bezbłędnie wszystkie słówka lub w ciągu całej zabawy zdoła zanotować największą ich ilość.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Давайте найдëм слова! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730948
Wymiary opakowania: 14,5 x 14,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Давайте найдëм слова! является языковой игрой, предназначенной для изучения русских базовых слов в шести тематических категориях.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА: начальный уровень (А1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками).

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН ИГРОКОВ: дети от 7 лет, молодежь, взрослые.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
– изучение основных русских существительных;
– развитие навыков, связанных с ведением беседы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ: Игра Давайте найдëм слова! делает процесс овладения русским языком более привлекательным, радостным, творческим и может служить прекрасным дополнением к традиционным учебным пособиям к языковому курсу. Идеально подходит также в домашних условиях, где она может быть использована в виде настольной игры в кругу семьи и друзей.

СОСТАВ ИГРЫ: Комплект содержит следующие элементы:
– кубик с шести тематических категорий лексики,
– 8 кубиков со словами,
– инструкцию.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ:
Кубики со словами, необходимо разложить на столе так, чтобы их видели все игроки. Ведущий бросает кубик с названиями тематических категорий, а задача игроков - найти среди слов, изображенных на верхних гранях кубиков, подходящие по смыслу слова для выпавшей тематической категории. Игрок, который первым найдет подходящее слово и произнесет его вслух, выигрывает очко. Затем ведущий меняет расположение и ориентацию кубиков со словами и опять бросает кубик с тематическими категориями, а первый игрок, который покажет и произнесет вслух подходящее слово, получает очко. Победителем становится тот игрок, который после серии бросков (20-30) ведущим соберет наибольшее количество очков.

ВАРИАНТ БАЗОВЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ:
В этом варианте игры игроки могут участвовать в одиночку или объединяться в команды. После каждого броска ведущим у игроков есть время - в зависимости от принятого уровня сложности - от 5 до 10 секунд, чтобы записать на бумаге все слова, изображенные на верхних гранях кубиков, которые подходят к выбранной тематической категории. Выигрывает тот игрок/команда, который/ая каждый раз безошибочно найдет все слова, или в течение всей игры сможет записать наибольшее их количество.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ: Игра Давайте найдëм слова! улучшает умственные способности, такие как память, концентрация и внимание, способствует более эффективному запоминанию, побуждает активность и создаeт атмосферу здорового соперничества, ее социальный характер помогает играющим устанавливать контакт, договоренность и положительно влияет на сокращение дистанции между учителем и учеником.

EAN: 9788364730948
Wydawnictwo Linguadice


  • ISBN:9788364730948
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: środa 06 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : Давайте найдëм слова! - gra językowa (Davajte najdem slova!)


Czas tworzenia : 0.258 Ilosc zapytan : 106 - czas : 0.042141743637085