Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Words in Action - gra językowa

Words in Action - gra językowa

 26.99 PLN  
Cena internetowa 25.56 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Words in Action to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych przeznaczona do nauki podstawowych słówek i wyrażeń angielskich oraz budowania zdań z ich użyciem.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Początkujący i średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– nauka przydatnych czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i wyrażeń angielskich;
- – układanie zdań w języku angielskim;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY:Gra Words in Action uatrakcyjnia naukę języka angielskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 6 kartonowych kostek ze słówkami i wyrażeniami. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku angielskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki stanowią pomoc w praktycznych ćwiczeniach konstruowania zdań w języku angielskim. Każda z osób biorących udział w zabawie wykonuje rzut ustalonym wcześniej zestawem kostek (na przykład kostką czerwoną, zieloną i różową), po czym z każdego wylosowanego pola wybiera po jednym słówku i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć charakter luźnych ćwiczeń służących budowaniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji lub funkcjonować na zasadach rozgrywki, w której poprawnie skonstruowane zdanie premiowane jest punktem przyznawanym przez osobę prowadzącą lub resztę grupy. Można też wprowadzić bardziej złożoną punktację zakładającą ocenianie zdania pod względem:

– poprawności gramatycznej,
– poprawności logicznej,
– pomysłowości,
– złożoności,
– poprawności wymowy,
– czasu potrzebnego na jego ułożenie.

Dodatkowo można przyjąć zasadę, że gracz, zamiast wybierać samodzielnie słówka i wyrażenia z wylosowanych na kostkach pól, musi użyć konkretnych w kolejności słówek / wyrażeń (na przykład z każdego wylosowanego pola drugie słówko / wyrażenie lub z pierwszej kostki - pierwsze słówko / wyrażenie, z drugiej – drugie, z trzeciej – trzecie itd.).

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Words in Action! doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730832
Wymiary: 14,5 x 9,5 x 5 cm +zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Words in Action is a language game designed to practice sentence building using basic English words and expressions.

LANGUAGE DIFFICULTY LEVEL: Beginner level (A1-B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages).

PLAYERS’ AGE RANGE: Children from 7 years of age, adolescents, adults.

LANGUAGE PURPOSES:
– learning useful verbs, nouns, adjectives, adverbs and expressions;
– creating sentences in English; – developing conversation skills.

GAME APPLICATION: The Words in Action game makes learning English more interesting and may as such be an excellent addition to typical classroom and language courses. It also works great in home environments, where it can be used to play with family and friends in the form of a social game.

CONTENT: The set contains the following items:
– 6 dice with words and phrases,
– manual.

BASIC USE :

The dice constitute help in practical exercises in sentence construction in English. Each participant of the game performs a dice roll with a previously set dice set (for example, with red, green and pink dice), and from each randomly selected field, one word is selected and a sentence is built from it. The game can have a form of casual exercises to create statements without an element of competition or function as a game where a correctly constructed sentence is awarded with a point granted by the leader or the rest of the group. It is also possible to introduce a more complex scoring system that evaluates the sentence in terms of:

– grammatical correctness,
– logical correctness,
– ingenuity,
– complexity,
– correct pronunciation,
– time needed for creating it.

In addition, a rule can be adopted that a player must use specific words / expressions in the sequence of words (for example, from each drawn field, the second word / expression or from the first dice- the first word / phrase, from the one - the second, the third one - the third etc.)

ADDITIONAL ADVANTAGES OF THE GAME: The Words in Action game improves mental abilities such as memory, concentration and perceptiveness, contributes to effective memorization and teaches active and healthy competition, and its playful nature helps in making social relationships with the rest of the players, it also positively affects the reduction of the distance between the student and the teacher.

EAN: 9788364730832
Linguadice


  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: wtorek 05 wrzesień, 2017


Czas tworzenia : 0.379 Ilosc zapytan : 112 - czas : 0.061263768218994