Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

USA Coast to Coast - gra językowo-cywilizacyjna

USA Coast to Coast - gra językowo-cywilizacyjna

 36.99 PLN  
Cena internetowa 35.06 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


USA Coast to Coast jest grą językową w formie kostek edukacyjnych ukierunkowaną na naukę języka angielskiego poprzez pryzmat popularnych symboli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (miejsc, postaci, wytworów kultury, pomników historii, kulinariów, osobliwości przyrodniczych i elementów stylu życia). Gra przeznaczona jest dla każdego, kto w miłej i bezstresowej atmosferze pragnie pogłębić swoją znajomość języka angielskiego (w odmianie amerykańskiej) oraz zaznajomić się z podstawowymi informacjami dotyczącymi popularnych symboli Ameryki.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący / średnio zaawansowany (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– poznawanie geografii, cywilizacji i kultury Stanów Zjednoczonych;
– nauka słownictwa i wyrażeń opisujących prezentowane symbole;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji

ZASTOSOWANIE GRY: Gra USA Coast to Coast uatrakcyjnia naukę języka angielskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 16 kartonowych kostek, w tym 8 kostek z ilustracjami oraz 8 kostek z opisami ilustracji. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcję w języku polskim oraz instrukcję w języku angielskim;
– arkusz z hasłami i opisami (po trzy podpowiedzi do każdego hasła).

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Kostki z ilustracjami należy rozłożyć na stole w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich graczy. Z kolei kostki z opisami pozostają w rękach osoby prowadzącej, która odczytuje z nich na głos poszczególne opisy w kolejności zgodnej z numeracją pól od 1 do 48 lub też wedle własnego uznania. Każdy opis składa się z dwóch podpowiedzi. Osoba prowadząca może odczytać graczom obie podpowiedzi naraz lub początkowo tylko pierwszą z nich. Zadaniem uczestników zabawy jest wytypowanie na podstawie usłyszanego opisu odpowiadającej mu ilustracji. W tym celu mogą brać do rąk kostki i oglądać je obracając nimi we wszystkich kierunkach. Osoba, która pierwsza odgadnie, które zdjęcie jest przedmiotem opisu i odczyta na głos jego podpis, otrzymuje punkt. Z kolei jeżeli żaden z graczy w przeciągu 10-20 sekund (lub innego przedziału czasu ustalonego przez osobę prowadzącą) nie wskaże prawidłowej ilustracji, osoba prowadząca może uzupełnić podpowiedź odczytując drugą wskazówkę z kostki (jeżeli nie była ona wcześniej odczytana), a w dalszej kolejności sięgając do rozwinięcia opisu (trzecia podpowiedź do hasła na arkuszu z opisami haseł), dając graczom za każdym razem chwilę czasu na odszukanie właściwej ilustracji. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zbierze najwięcej punktów. W tej formie rozgrywki można też zastosować bardziej zaawansowaną punktację, w myśl której wytypowanie właściwej odpowiedzi na podstawie usłyszanej tylko jednej wskazówki, to 3 punkty, na podstawie obu wskazówek, to 2 punkty, a obu wskazówek wzbogaconych o rozwinięcie z arkusza z opisami, to 1 punkt./em>.

Instrukcja zawiera opis ponad 10 wariantów rozgrywki.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra USA Coast to Coast doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730993
Wymiary: 19 x 19 x 5 cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

USA Coast to Coast is a language game aimed at learning English through popular symbols of the United States of America (places, characters, cultural heritage, monuments of history, cuisine, lifestyle elements). The game is for anyone who wants to broaden their knowledge of English (in the American variant) in a relaxed and stress-free environment and get to know basic information about the popular symbols of America.

LANGUAGE DIFFICULTY LEVEL: Beginner/pre-intermediate (A1-B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages).

PLAYERS’ AGE RANGE: Children from 8 years of age, adolescents, adults.

LANGUAGE PURPOSES:
– learning the geography, civilization and culture of the United States;
– learning vocabulary and expressions describing the presented symbols;
– developing conversation skills.

GAME APPLICATION: The USA Coast to Coast game makes learning English more interesting and may as such be an excellent addition to typical classroom and language courses. It also works great in home environments, where it can be used to play with family and friends in the form of a social game.

CONTENT: The set contains the following items:
– 8 dice with illustrations;
– 8 dice with descriptions of illustrations;
– manual and spreadsheet with phrases and descriptions (three hints for each password).

BASIC VARIANT OF GAMEPLAY:
The dice with illustrations should be spread on the table so that they are visible to all players. In turn, the descriptive dice remain in the hands of the leading person which reads respective descriptions aloud in an order consistent with the field numbers from 1 to 48 or at their own discretion. Each description consists of two hints. The leading person can read both hints or only the first one initially. The task of the participants is to select the corresponding illustration based on the description. For this purpose, they can take the dice into their hands, see how they look and turn them in all directions. The first person to guess which picture is the subject of the description and reads its signature aloud receives a point. In turn, if none of the players within 10-20 seconds (or another timeframe set by the leading person) indicate the correct illustration, the leading person can complete the hint by reading the second hint from the dice (if not previously read) and further, expanding the description (the third hint to the phrase on the password sheets), giving the players some time to find the right illustration each time. The player who scores the most points wins. In this form of gameplay, you can also apply a more advanced scoring system, in which giving the correct answer on the basis of just one hint gives you 3 points, based on both hints, 2 points, and based on both hints expanded by the description sheet, 1 point..

ADDITIONAL ADVANTAGES OF THE GAME: USA Coast to Coast game improves mental abilities such as memory, concentration and perceptiveness, contributes to effective memorization and teaches active and healthy competition, and its playful nature helps in making social relationships with the rest of the players, it also positively affects the reduction of the distance between the student and the teacher.

EAN: 9788364730993
Wydawnictwo Linguadice


  • ISBN:9788364730993
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: wtorek 05 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : USA Coast to Coast - gra językowo-cywilizacyjna


Czas tworzenia : 0.260 Ilosc zapytan : 106 - czas : 0.037744278411865