Na tej stronie stosujemy pliki cookies. Kliknij Akceptuję, aby zamknąć ten komunikat. | Czytaj politykę cookies.

Question Maker - gra językowa

Question Maker - gra językowa

 28.99 PLN  
Cena internetowa 27.47 PLN 


Zobacz opcje wysyłki


Question Maker to gra językowa w postaci kostek edukacyjnych służąca do nauki konstruowania pytań w języku angielskim z zastosowaniem ośmiu podstawowych słówek pytających: Who? Why? Which? When? What? Where? Whose? How?.

POZIOM TRUDNOŚCI JĘZYKOWEJ: Poziom początkujący (A1-B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRACZY: Dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli.

CELE JĘZYKOWE:
– formułowanie zdań pytających z użyciem słówek pytających;
– nauka podstawowego słownictwa i struktur języka angielskiego;
– rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji.

ZASTOSOWANIE GRY: Gra Question Maker uatrakcyjnia naukę języka angielskiego i jako taka może stanowić doskonałe uzupełnienie typowych zajęć szkolnych oraz kursów językowych. Idealnie sprawdza się również w warunkach domowych, gdzie może być wykorzystywana do zabaw z rodziną i przyjaciółmi w formie gry towarzyskiej.

ZAWARTOŚĆ: Zestaw zawiera następujące elementy:
– 8 kartonowych kostek ze słówkami pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i czasownikami, które można wykorzystać w budowanych zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól o wymiarach 4,5cm x 4,5cm;
– instrukcje w języku angielskim i polskim.

WARIANT PODSTAWOWY ROZGRYWKI:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką, a jego zadaniem jest ułożenie dowolnego zdania pytającego z zastosowaniem wylosowanego słówka Who? Why? Which? When? What? Where? Whose? lub How?.

WARIANT PODSTAWOWY 2:
Każdy z graczy kolejno wykonuje rzut kostką i układa pytanie składające się z wylosowanego słówka pytającego oraz jednego ze znajdujących się wokół niego wyrazów. Przykładowe zdanie dla słówka Where? i rzeczownika holiday: Where do you go on summer holiday?. Za każde poprawnie ułożone zdanie gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów.

POZAJĘZYKOWE ZALETY GRY: Gra Question Maker doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami rozgrywki, a także wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

EAN: 9788364730801
Wymiary opakowania: 19 x 9,5 x 5cm + zawieszka
Wydawnictwo Linguadice

Question Maker is a language game designed for learning to build questions in the English language with the use of eight basic vocabulary questions: Who? Why? Which? When? What? Where? Whose? How?.

LANGUAGE DIFFICULTY LEVEL: Beginner level (A1-A2 according to the Common European Framework of Reference for Languages).

PLAYERS’ AGE RANGE: Children from 7 years of age, adolescents, adults.

LANGUAGE PURPOSES:
– formulating question statements using question words;
– learning basic English vocabulary and structures;
– developing skills related to leading a conversation.

GAME APPLICATION: The Question Maker game makes learning English more interesting and may as such be an excellent addition to typical classroom and language courses. It also works great in home environments, where it can be used to play with family and friends in the form of a social game.

CONTENT: The set contains the following items:
– 8 cardboard dice with question words and sample nouns and verbs that can be used in the built sentences;
– manual in English.

BASIC VARIANT OF GAMEPLAY:
Each of the players performs a dice roll and their task is to arrange any of the interrogative sentences using the drawn words Who? Why? Which? When? What? Where? Whose? or How?.

BASIC VARIANT 2:
Each player performs a dice roll and creates questions constituting of the drawn interrogative word and one of the nouns and verbs around it. Example sentence for pronoun Where? and noun holiday: Where do you go on summer holiday?. For each correctly made sentence, the player receives a point. The player who scores the highest number of points wins.

ADDITIONAL ADVANTAGES OF THE GAME: The Question Maker game improves mental abilities such as memory, concentration and perceptiveness, contributes to effective memorization and teaches active and healthy competition, and its playful nature helps in making social relationships with the rest of the players, it also positively affects the reduction of the distance between the student and the teacher.

EAN: 9788364730801
Wydawnictwo Linguadice


  • ISBN:9788364730801
  • Wydawnictwo:Linguadice


Dodano dnia: wtorek 05 wrzesień, 2017

Pozycje wydawnicze podobne do : Question Maker - gra językowa


Czas tworzenia : 0.278 Ilosc zapytan : 107 - czas : 0.054323982574463